Gille Advokater

Ny dom: Oppdragsgiver erstatningsansvarlig om han ikke kjøper produkter fra den leverandøren som vant anbudskonkurransen

Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett fastslår at oppdragsgiver er erstatningsansvarlig for ikke å ha kjøpt produkter av den leverandøren som vant konkurransen på rammeavtale. Erstatningen ble beregnet ut fra den fortjenesten leverandøren vill hatt dersom avropene ikke hadde gått til konkurrerende produkter.

Lagmannsretten foretar en fortolkning av konkurransedokumentene og formålet med anskaffelsen, men finner at dette ikke gir noen veiledning for avgjørelse av saken fordi det fremstår som uklart om oppdragsgiver hadde ment å gi leverandøren eksklusivitet. Lagmannsretten legger deretter avgjørende vekt på at oppdragsgiver ikke klart hadde gitt utrykk for noen intensjoner som begrenset eksklusiviteten.

I dommen heter det:

"Samlet sett finner lagmannsretten at det ut fra en objektiv fortolkning av konkurransegrunnlagets innhold og formål ikke foreligger tilstrekkelig klarhet i forhold til NAVs intensjoner om kun begrenset eksklusivitet. I en slik situasjon må risikoen for uklarhet påhvile anbudsinnbyder, jf. særlig Byggholtdommen avsnitt 74 og 75, som det er redegjort for ovenfor."

Lagmannsretten slår derfor fast at det også i kontraktsperioden er oppdragsgiver som har risikoen for uklarheter i konkurransedokumentene.

Hele dommen kan leses på lovdata her:

http://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2012-101879?searchResultContext=1794

Ta kontakt med oss om du ønsker nærmere informasjon.

Esther Lindalen R. Garder på e-post esther@gille.no

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering