Gille Advokater

Offentlige anskaffelser: KOFA slår fast at unntaket for utvidet egenregi også kan omfatte omvendt vertikalt samarbeid. Av advokat Esther Lindalen R. Garder

I sak 2013/99 vurderte KOFA om det forelå en ulovlig direkteanskaffelse der en oppdragsgiver inngikk en avtale med en avdeling av morselskapet om levering av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare uten kunngjøring. KOFA kom til at vilkårene for utvidet egenregi var oppfylt og at avtalen dermed falt utenfor regelverket om offentlige anskaffelser.

Saken omhandlet Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (oppdragsgiver) som inngikk en avtale med Helse Nord IKT om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare, med en antatt verdi på kroner 70 329 581 ekskl. mva. per år. Avtalen ble ikke kunngjort.

Helse Nord IKT er en enhet underlagt Helse Nord RHF. Oppdragsgiver er et datterselskap til Helse Nord RHF. Avtalen ble således inngått mellom en avdeling av oppdragsgivers morselskap. Spørsmålet var om en slik avtale kan være omfattet av avtalen om utvidet egenregi.

KOFA har tidligere ikke tatt stilling til hvorvidt omvendt vertikalt samarbeid faller inn under unntaket for utvidet egenregi. I EU-domstolen har unntaket hittil bare vært anvendt på vertikale samarbeidskonstellasjoner, jf. blant annet C-107/98 (Teckal). Dette mente nemnda ikke kunne være avgjørende.

KOFA la til grunn at det avgjørende var om de hensyn som ligger bak unntaket for utvidet egenregi, gjorde seg gjeldende i en samarbeidskonstellasjon som den foreliggende, og at ikke andre mothensyn gjorde seg gjeldende i en slik grad at samarbeidskonstellasjonen ikke kunne aksepteres.

Konkret ble det lagt vekt på at Helse Nord RHF utøvet en kontroll over innklagede som tilsvarte den kontrollen en oppdragsgiver har over sin egen virksomhet, og at samarbeidet derfor funksjonelt sett var å likestille med et tilfelle av egentlig egenregi. At det var datterselskapet som tildelte en kontrakt til morselskapet og ikke omvendt, kunne da ikke ha noen betydning. På denne bakgrunn kom nemnda til at samarbeidet falt innenfor unntaket for utvidet egenregi, og at det dermed ikke forelå en ulovlig direkte anskaffelse.

Ta kontakt med advokat Esther Lindalen R. Gaarder: esther@gille.no | 93401211 dersom du vil vite mer om disse reglene. 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering