Gille Advokater

Kongen har i statsråd 1. februar 2013 vedtatt endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

KONGEN HAR I STATSRÅD 1. FEBRUAR 2013 VEDTATT ENDRINGER I FORSKRIFT OM KLAGENEMND FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER.

les mer

KURS I REGELVERKET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Det er nylig innført viktige endringer i regelverket for offentlige anskaffelser - Advokat Esther Lindalen Rohde Garder holder kurs om dette 20. september, 12. oktober og 1. november 2012

les mer

Gille vant kollektivtransportproduksjons anbudskonkurranse innen forsikringsrett

Kollektivtransportproduksjon har inngått en rammeavtale med Gille advokter DA

les mer

Vestfold fylkeskommune frikjent

Lagmannsretten: Vestfold fylkeskommune brøt ikke anbudsregelene. Slapp ikke inn i Høyesterett

les mer

INTA - International Trademark Association

Gille er nå medlem av INTA - International Trademark Association

les mer

Lovforslag om håndhevelse av offentlige anskaffelser

Regjeringen foreslår skjerpede regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser

Regjeringen la i november 2011 frem et forslag til skjerpede regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Forslaget går ut på at det skal bli lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen å sikre sine rettigheter. Reglene skal også bekjempe grove brudd på regelverket. Dette gjelder særlig brudd på kravet til åpne konkurranser om offentlige anskaffelser.

En domstol vil kunne annullere kontrakter som inngås i strid med regelverket. Skulle prosessen ha kommet så langt at en annullering av kontrakten vil ha vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, kan kontrakten avkortes i tillegg til at oppdragsgiver kan ilegges bøter.

KOFA skal fortsatt ha en rådgivende funksjon, men dagens adgang til å ilegge bøter flyttes til domstolene.

Lovforslaget gjennomfører EUs direktiv 2007/66/EF (nytt håndhevelsesdirektiv på anskaffelsesområdet) i norsk rett. Forslaget er en oppfølging av utredningen Håndhevelse av offentlige anskaffelser, der et offentlig utvalg kom med sin anbefaling til hvordan EUs nye håndhevelsesdirektiv burde gjennomføres i norsk rett.

Prop. 12 L (2011–2012)
Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett)

Forslaget er pr i dag på høring i næringskomiteen, men ventes å bli vedtatt og tre i kraft innen få måneder.

Endringer for .no-domener

Den 30. november 2011 ble .no-domenekvoten hevet til 100 domenenavn per organisasjon.

les mer

Advokat Esther Lindalen R. Garder på Dagsrevyen

Advokat Esther Lindalen R. Garder i Gille ble intervjuet på Dagsrevyen 18.10.2011 som ekspert innen regelverket for offentlige anskaffelser.

les mer

PFU avviste klage på Facebook-sitat

PFU-avgjørelse skaper debatt. Bruk nettvett, også på en lukket Facebook profil.

les mer

Norges første friprog-master

Norges første masterstudium i fri programvare åpnet 27.august 2010

les mer
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering